Weboldal regisztrációs adatkezelési tájékoztató

Bridgestone Passion Program Weboldal regisztrációs adatkezelési tájékoztató

I. ADATKEZELŐK

Az ön személyes adatainak kezelője a Bridgestone Europe NV/SA (székhelye: Belgium, Da Vincilaan 1, Zaventem, cégjegyzékszám: 0441 192 820) és a Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 2851 Környe, Kőhíd út 1, Magyarország, cégjegyzékszáma: 11-17-000093, adószáma: 26738248-2-11) mint közös adatkezelők (továbbiakban Adatkezelők).

A személyes adatok feldolgozását a Szervezők megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület), a Nairobia Sp. z o.o.  (székhely: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), Magic IT Kft. (székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 8. 6/18.), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), és a We Are Reklámügynökség Kft. (2013 Pomáz, Váci Mihály utca 14/b.) mint Lebonyolítók és mint adatfeldolgozók együttesen végzik.

II. ELÉRHETŐSÉGEK

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdések esetén, az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelőkkel:

 • elektronikus úton a kontakt@passion.bridgestone.hu e-mail címen;
 • postai úton: Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe, 2851 Környe, Kőhíd út 1, Magyarország (megjegyzés: “Személyes adatok”);
 • személyesen, az Adatkezelő magyar fiókirodájában az előző pontban szereplő címen.

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

Személyes adatainak feldolgozása az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése és végrehajtása céljából történik, a kapcsolódó Bridgestone Passion Program Weboldalának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint, valamint a szerződés szerinti követelések biztosítása és érvényesítése, és Weboldalon kívüli, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából az ön hozzájárulása alapján e-mailben, SMS/MMS-ben vagy telefonon, (külön hozzájárulások alapján történő marketing kommunikáció). A meglévő aktivációknak megfelelően, a személyes adatokat a vonatkozó Regisztrációs űrlapon feltüntetett célokra is felhasználják, illetve kérhetik a hozzájárulását az adatok más célú feldolgozásához.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Személyes adatai feldolgozásának a jogalapja:

 • Az Adatkezelők jogos érdeke alapján: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelők jogos érdeküknek tekintik, hogy a Programmal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelők márkáinak jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Program bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatják fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhatnak a Programból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekén alapul. A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése az Adatkezelők álláspontja szerint szintén jogos érdeken alapul. Adatkezelők jogos érdeknek tekintik az adatkezelést különösen üzleti kapcsolatok esetében, a Résztvevővel megkötött szerződés teljesítése céljából, valamint a szerződés alapján a követelések érvényesítése vagy azok védelme céljából.
 • Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó, Ön által is aláírt szerződés teljesítése a Bridgestone Passion Program Weboldalának Általános Szerződési Feltételei alapján, valamint az ilyen szerződés megkötésére irányuló cselekvések alapján (az ilyen teljesítendő szolgáltatások más rendelkezésekkel együtt a Bridgestone Passion Program Weboldalának Általános Szerződési Feltételei 3. paragrafusának 1.-2. szakaszában és a 9. paragrafusban vannak részletezve).
 • Jogi kötelezettség alapján: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése.
 • Az adatkezeléshez való hozzájárulás: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – promóciós kampány szervezésével, lebonyolításával, reklámüzenetek küldésével, az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Bridgestone Passion Program Weboldalán történő Regisztráció során megadandó adatok (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • Gumiszervizek által bejelentett kontakt személy, mint a Gumiszervizt regisztráló személy teljes neve (vezetéknév, keresztnév)*

és a Gumiszerviz következő adatai (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • telefonszám*
 • e-mail cím*
 • cég neve, címe (irányítószám, város, utca, házszám, ajtó)*
 • adószám*
 • aktiváló kód
 • fióktelep adatai (amennyiben Gumiszerviz fióktelepként működik vagy amennyiben a fióktelep adatai nem egyeznek meg a cég adataival) (fióktelep megnevezése, címe [irányítószám, város, utca, házszám, ajtó])
 • levelezési cím (amennyiben eltér a cég címétől) (irányítószám, város, utca, házszám, ajtó)

Hírlevél feliratkozás esetén: A Regisztráció során a Résztvevőnek lehetősége van a Szervezők hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • cégnév*;
 • e-mail cím*.

SMS/MMS/Push üzenetek küldése:

A Regisztráció során a Résztvevőnek lehetősége van hozzájárulni, hogy a Szervezők SMS/MMS/Push üzenetekkel megkeressék. Az ehhez való hozzájáruláshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • cégnév*;
 • telefonszám*.

Telemarketing:

A Regisztráció során a Résztvevőnek lehetősége van hozzájárulni, hogy a Szervezők marketinghívásokkal megkeressék. A marketinghívásokhoz való hozzájáruláshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • cégnév*;
 • telefonszám*.

Hangüzenetek:

A Regisztráció során a Résztvevőnek lehetősége van hozzájárulni, hogy a Szervezők hangüzenetekkel megkeressék. Az ehhez való hozzájáruláshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • cégnév*;
 • telefonszám*.

A Résztvevők által a Programban történő regisztrációkor megadásra kerülő kontakt személy kizárólag 18. életévét betöltött személy lehet. Amennyiben a Programmal történő részvétele során valamely Résztvevővel kapcsolatban az Adatkezelők tudomására jut, hogy nem teljesíti a jelen követelményt, Adatkezelőknek lehetősége van arra, hogy a Résztvevőt a Programból kizárják, amelyről egyidejűleg a Résztvevőt e-mailben értesítik. Ebben az esetben Adatkezelők a kizárt Résztvevővel kapcsolatban kezelt valamennyi személyes adatot törölnek.

A Program weboldalán megjelenő űrlapon (https://passion.bridgestone.hu/contact) illetve ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (e-mailben a kontakt@passion.bridgestone.hu e-mail címen) a Résztvevőnek lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy különböző témákban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelőkkel („Kapcsolatfelvétel”).

Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

 • cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a Résztvevő nem ad meg problémája feltárásához, kérdésének megválaszolásához, panaszának kivizsgálásához elegendő adatot, az Adatkezelők bekérhetnek tőle további adatokat a fent felsoroltak erejéig.

VI. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az üzleti tevékenység folytatása érdekében az Adatkezelők a szolgáltatóikra bízhatják az ön személyes adatainak kezelését. Ilyen szolgáltatók lehetnek az Adatkezelőknek informatikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások, számviteli és adózási szolgáltatásokat, szállítmányozási, marketing szolgáltatásokat és egyéb olyan, az Adatkezelők üzleti tevékenysége szempontjából nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, valamint olyan szervezetek, melyek követeléseket fogalmaznak meg az Adatkezelőkkel szemben. A kezelt személyes adatok továbbításra kerülnek a Lebonyolítóként közreműködő, fent az I. pontban megjelölt adatfeldolgozók számára.

VII. ADATTÁROLÁSI IDŐSZAK

Személyes adatainak tárolásának időtartama:

 • jogos érdek alapján, az esetlegesen felmerülő követelések érvényesítéséért – az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéssel kapcsolatos bármely követelés elévülési idejének lejártáig a Bridgestone Passion Program Weboldalának Általános Szerződési Feltételeiben rögzítetteknek megfelelően.
 • jogos érdek alapján, a megkötött szerződés teljesítése érdekében, az üzleti kapcsolatok fenntartására vonatkozóan– a szerződés szerinti jogviszony teljes időtartama alatt
 • a Weboldalon kívüli közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából, és feltéve, hogy Ön külön hozzájárulás alapján beleegyezett abba, hogy e-mailen vagy telefonon keresztül marketing információkat kapjon, mindaddig, amíg Ön vissza nem hozzájárulását és kizárólag az Ön és az Adatkezelők közötti gazdasági, üzleti vagy hűségviszony keretén belül és időtartama alatt engedélyezi adatainak kezelését (elsősorban mindaddig, amíg Ön vagy a Résztvevő az ügyfelünk, vagy részt vesz az általunk szervezett egyik programban vagy online platformon).
 • a szerződés teljesítése céljából – a megkötött szerződéssel, vagy a szolgáltatás nyújtással kapcsolatosan felmerülő bármely követelés elévülési idejének lejártáig.
 • jogi kötelezettség – a vonatkozó rendelkezésekben előírt időtartamra.
 • beleegyezés alapján – visszavonásig, de csak és kizárólag az Ön és az Adatkezelők között fennálló gazdasági, üzleti vagy hűségviszony időtartama alatt (különösen mindaddig, amíg Ön az ügyfelünk, forgalmazóink egyikének ügyfele vagy részt vesz az egyik promóciós programunkban vagy online platformunkon).

Ezen kívül az ön adatait az Adatkezelők tárolhatják annak érdekében, hogy bizonyítsák a személyes adatok védelméről szóló törvények betartását (elszámoltathatóság).

VIII. AZ ÖN JOGAI

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, Önnek joga van:

adatokhoz való hozzáféréshez

Bármikor tájékozódhat arról, hogy az Adatkezelők milyen adatokat dolgoznak fel és megkaphatja az adatok másolatát.

az adatainak kijavításához

Bármikor, amikor észreveszi, hogy az adatai pontatlanok, vagy megváltozott a vezetékneve, telefonszáma vagy e-mail címe

igényelheti az adatai törlését

 • amikor az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő már nem használja arra a célja, amelyre összegyűjtötte;
 • amikor Ön visszavonja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását és ez a hozzájárulás volt az egyetlen alapja az adatkezelésnek;
 • amikor Ön tiltakozik az adatai felhasználása ellen (pl. marketing célokra vonatkozóan);
 • ha adatait jogellenesen kezelik;
 • amikor adatainak törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

az adatok feldolgozásának korlátozásához

 • Abban az esetben, ha észreveszi, hogy adatai pontatlanok, kérheti az adatok feldolgozásának felfüggesztését addig, amíg az Adatkezelők nem ellenőrizték azok pontosságát;
 • Amikor adatait jogellenesen kezelték, de nem szeretné, ha azokat törölnék;
 • Az Adatkezelők már nem tartanak igényt az adataira, de önnek még szüksége lehet azokra a követelések érvényesítésére vagy védelmére;
 • Amikor tiltakozik a feldolgozás ellen – mindaddig, amíg az Adatkezelők megállapítják, hogy van-e bármi alapja az Ön tiltakozásának.

az adatok hordozhatóságára

Adatait olvasható formátumban kapja meg, és továbbíthatja egy Ön által megnevezett szervezetnek (amennyiben az adatokat az Ön hozzájárulásával, vagy egy szerződés keretein belül dolgozzák fel), kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolja mások jogait és szabadságát.

tiltakozni az adatkezelés ellen (az Adatkezelők jogos érdekén alapuló adatfeldolgozás esetén)

Ebben az esetben az Adatkezelőknek jogában áll megtagadni az adatok feldolgozásával kapcsolatos kifogások figyelembevételét, amennyiben az Adatkezelők általi adatfeldolgozásnak érvényes alapja van, és ez felülírja az Ön érdekeit vagy jogait, vagy ha az Ön adatainak feldolgozása szükséges a követelések létrehozásához, kivizsgálásához vagy érvényesítéséhez.

beleegyezés visszavonására

Abban az esetben, ha adatait az Ön beleegyezése alapján, egy bizonyos célból dolgozzuk fel, Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését, de ez nem befolyásolja ezen adatok kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtti időszakra vonatkozóan.

IX. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS OPCIONÁLIS JELLEGE

A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, de szükséges egy fiók létrehozásához a Bridgestone Passion Program weboldalán. Az adatszolgáltatás elmaradása lehetetlenné teszi az elektronikus szolgáltatások nyújtását biztosító szerződés megkötését, a kapcsolt Bridgestone Passion Program Weboldalának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint. E-mail cím és/ vagy telefonszám szintén szükséges a kiválasztott kommunikációs csatornán keresztül történő marketing információk továbbításához. Az Adatkezelők a regisztrációs felületen tájékoztatnak arról, hogy szükség van-e további adatok megadására egy adott promóció kapcsán.

Bármely további hozzájárulás az adatok meghatározott célokra történő felhasználásához vagy a kiválasztott kommunikációs csatornán történő marketing információk átadásához opcionális jellegű. A beleegyezését bármikor visszavonhatja, oly módon, hogy a fenti II. pontban közöltek szerint vagy a „Hozzájárulásaim” felületen keresztül módosítja hozzájárulásait vagy felveszi velünk a kapcsolatot, vagy ahol megengedett, a marketing üzenetben található konkrét linkre kattintva. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja ezen adatok kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtti időszakra vonatkozóan.

X. PANASZTÉTEL A FELÜGYELŐ HATÓSÁGNÁL VAGY BÍRÓSÁGNÁL

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróság.

A hatósági eljárás részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény tartalmazza. XI. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN (EGT) KÍVÜL

Az Ön adatait nem adjuk ki a harmadik országok számára (azaz az EGT-n kívüli országoknak) vagy nemzetközi szervezeteknek.

XII. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Ön nem lesz alávetve automatizált döntéshozatalnak olyan értelemben, hogy ön nem csak az informatikai rendszer automatizált döntése alapján férhet majd hozzá a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy üzleti tevékenysége bizonyos területein az Adatkezelő automatizált IT rendszereket használ annak érdekében, hogy felmérje az Ön likviditását (kivéve, amennyiben cég képvislőjeként jár el, mely esetben az Adatkezelő a cég likviditását vizsgálja), illetve az együttműködés következtében felmerülő, esetleges gazdasági kockázatokat (pl. egy kereskedelmi hitelkeret megadása és meghatározása). Az automatikus döntések minden esetben felülbírálásra kerülnek egy felhatalmazott alkalmazott által, aki meghozza majd a végleges döntést ezzel kapcsolatban.

A megadott adatok automatizált feldolgozásnak (profilalkotásnak) vethetőek alá egy adott promóció kapcsán történt regisztrációs folyamat során, mely az eredmények hozzárendelését eredményezheti az aktiválásban, adó elszámolási státuszban és a testreszabott kommunikáció továbbításában.

XIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Weboldalon megtalálhatja a Bridgestone Europe NV/SA vállalatcsoport Adatvédelmi szabályzatát, mely kiegészíti az ebben a záradékban szereplő információkat a Bridgestone Europe NV/SA által alkalmazott adatvédelmi elvek tekintetében, és bármilyen konfliktus felmerülése esetén ennek a záradéknak a rendelkezései az irányadóak. Amennyiben Ön csatlakozik egy bizonyos promócióhoz, akkor Önre is érvényesek lehetnek az ahhoz kapcsolódó, Részvételi Feltételekben és Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelési szabályok. Konfliktus esetén az adott promóció Részvételi Feltételei és Adatkezelési tájékoztatója elsőbbséget élvez a záradék rendelkezéseivel szemben.

Budapest, 2024. február 15.

Adatkezelők